Chi tiết tin - Xã Thanh An - Cam Lộ

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

0:1, Thứ Hai, 9-5-2022

  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ.

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1.  
Thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn xã

 

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân
 

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  1. Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hoạt động theo hình thức tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tài chính của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở gồm:
a) Thu từ đóng góp của hội viên, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân;
b) Chi cho các hoạt động của câu lạc bộ được các hội viên thống nhất và công khai.
3. Hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở dựa trên chương trình, kế hoạch đã được xây dựng.
4. Tên gọi của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở phải phù hợp với nội dung hoạt động và truyền thống của dân tộc.
5.2 Thành phần hồ sơ
  a) Quyết định thành lập;
b) Danh sách Ban Chủ nhiệm;
c) Danh sách hội viên;
d) Địa điểm tập luyện;
đ) Quy chế hoạt động.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Tổ chức, cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ Công chức Văn hóa – xã hội 04 ngày làm việc  
 
 
B4 Thông báo công nhận hoặc không công nhận đối với thành lập trung tâm, cơ sở thể thao (nêu rõ lý do) Lãnh đạo UBND 02 ngày làm việc  
B5 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở;
Thông tư 08/2011/ TT - BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa -Thể thao và du lịch về sữa đổi, bổ sung một số quy định của TT số 05/2007/TT -UBTDTT ngày 20/7/2007 của UB TDTT hướng dẩn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NDD-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều luật TDTT.
  Lưu ý:
Trong trường hợp câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hoạt động trái với quy định của pháp luật thì cơ quan ra quyết định công nhận sẽ quyết định giải thể câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Trường hợp câu lạc bộ thể thao cơ sở tự giải thể thì phải báo cáo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.
  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.
 

  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
  1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
  1.  
Quyết định công nhận hoặc không công nhận đối với thành lập trung tâm, cơ sở thể thao
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa – xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượt truy cập: 21.532

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN