Chi tiết tin - Xã Thanh An - Cam Lộ

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HÀNG NĂM CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

15:27, Thứ Tư, 1-11-2023

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Hàng năm trước ngày 15 tháng 10, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Nội dung bản đăng ký nêu rõ người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian diễn ra hoạt động.
5.2 Thành phần hồ sơ
  Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Tổ chức tôn giáo cơ sở   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ Công chức Văn phòng – thống kê 11 ngày làm việc  
 
 
B4 Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm (nêu rõ lý do) Lãnh đạo UBND 03 ngày làm việc  
B5 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004
Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu B21 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo

 

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn phòng – thống kê, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượt truy cập: 18.063

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN