LIÊN HỆ - Xã Thanh An - Cam Lộ

ĐẢNG UỶ XÃ
  • Số điện thoại: 
  • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Minh Đức HUV, Bí thư 0905995055 nguyenminhduc_cl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hiến UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐU 0942034667 nguyenthanhhien@quangtri.gov.vn
Trần Văn Nam Phó BT, Chủ tịch UBND 0942707678 tranvannam.camlo@quangtri.gov.vn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
  • Số điện thoại: 
  • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ngô Viết Đơn Trưởng phòng 0942249159 ngovietdon@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Cẩm Phó Chủ tịch HĐND 0913135159 nguyenvancam@quangtri.gov.vn
UỶ BAN NHÂN DÂN
  • Số điện thoại: 
  • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Trần Văn Nam Phó BT, Chủ tịch UBND 0942707678 tranvannam.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lương Phó Chủ tịch UBND 0814309892 lethiluong1@quangtri.gov.vn
Trần Đăng Hưng Phó Chủ tịch UBND 0941063999 trandanghung@quangtri.gov.vn
ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  • Số điện thoại: 
  • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đặng Thị Mỹ Lương Chủ tịch UBMTTQVN 0976945227 dangthimyluong@quangtri.gov.vn
Lý Văn Túc Chủ tịch Hội Nông dân 0985398931 lyvantuc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Lệ Hà Bí Thư Đoàn TNCS HCM 0945348040 lethileha@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Nhị Trang Chủ tịch Hội Liên hiệp PN 0942421500 hoangthinhitrang@quangtri.gov.vn
Ngô Viết Lãm Chủ tịch Hội CCB 0914990507 ngovietlam@quangtri.gov.vn
CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN
  • Số điện thoại: 
  • Email:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lý Thanh Thành Chỉ huy trưởng BCH QS 0973184124 lythanhthanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Bích Hà Văn phòng – Thống kê 0943402385 hoangthibichha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hiếu Văn phòng – Thống kê 0918538345 nguyenthihieu@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Thanh Cưng Kế toán – Tài chính 0948946444 buithithanhcung@quangtri.gov.vn
Trịnh Đăng Điểm Địa chính NN-XD & MT 0989895763 trinhdangdiem@quangtri.gov.vn
Phạm Tuệ Địa chính NN-XD & MT 0915026566 phamtue@quangtri.gov.vn
Đặng Duy Hoàn Địa chính NN-XD & MT 0963463567 dangduyhoan@quangtri.gov.vn
Hồ Trọng Dũng Tư pháp – Hộ tịch 0946689723 hotrongdung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Ty Tư pháp – Hộ tịch 0945939126 nguyenthianhty@quangtri.gov.vn
Lê Thị Ngọc Thảo Văn hóa – Xã hội 0948603667 lethingocthao@quangtri.gov.vn
Lê Thị Mỹ Kiều Văn hóa – Xã hội 0914674595 lethimykieu@quangtri.gov.vn
LIÊN HỆ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN